Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů

1.1.      Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.      Zákazník registrací do našeho systému souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, bankovní spojení, jména rodinných příslušníků a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.      Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z objednávky, případně smlouvy pro zajištění Prázdninového pobytu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

1.4.      Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5.      Prodávající prohlašuje, že osobní údaje registrovaných uživatelů použije pouze v rozsahu nezbytném pro úspěšnou realizaci objednávky / smlouvy. Prohlašuje, že osobní data neposkytne třetím osobám a maximálně je chrání proti zneužití. Výjimku tvoří pouze poskytnutí jména, dodací adresy a čísla telefonu hotelu (zařízení, poskytujícímu ubytování) sloužící pro zajištění Prázdninového pobytu.

1.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dvou let od dne dokončení poskytnutí služby. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7.      Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8.      V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9.      Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.10.   Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Chcete-li využít svého práva na výmaz, pošlete laskavě zprávu na email honza@minidiskoteka.cz

1.11    Zpracovatelem osobních údajů je Agentura Mini Records s.r.o., Adresa: U Kříže 733, 742 85 Ostrava - Vřesina, IČ: 03422577, DIČ: CZ03422577